Điểm cực tiểu của hàm số (y = (x^3) - 3x - 2) là:

Lưu lại

Điểm cực tiểu của hàm số $y = {x^3} - 3x - 2$ là:

Đáp án: C

TXĐ: $D = \mathbb{R}$.

Ta có: $y' = 3{x^2} - 3,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} y'' = 6x$.

Xét hệ phương trình $\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{y' = 0}\\{y'' > 0}\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{3{x^2} - 3 = 0}\\{6x > 0}\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x =  \pm 1}\\{x > 0}\end{array}} \right. \Leftrightarrow x = 1$.

Vậy điểm cực tiểu của hàm số đã cho là $x = 1$.

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên