Điểm (M) trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?

Lưu lại

Điểm $M$ trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?

Điểm $M$ trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?

Đáp án: D

Điểm $M\left( {3; - 2} \right)$ biểu diễn số phức $z = 3 - 2i$.

Chọn D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên