Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường (y = 8xln x,) (y = 0,) (x = 1,) (x = e) bằng

Lưu lại

Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 8x\ln x,$ $y = 0,$ $x = 1,$ $x = e$ bằng

Đáp án: B

Diện tích hình phẳng giới hạn bới các đường $y = 8x\ln x,y = 0,x = 1,x = e$ là

$S = \int\limits_1^e {\left| {8x\ln x} \right|dx}  = \int\limits_1^e {8x\ln xdx}  = 2{e^2} + 2$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: