Diện tích đất chuyên dùng của nước ta ngày càng mở rộng chủ yếu lấy từ đâu?

Lưu lại

Diện tích đất chuyên dùng của nước ta ngày càng mở rộng chủ yếu lấy từ đâu?

Đáp án: A

Diện tích đất chuyên dùng của nước ta ngày càng mở rộng chủ yếu lấy từ đất nông nghiệp

Đáp án: A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên