Diện tích hình phẳng giới hạn bơi đường thẳng (y = x + 3) và parabol (y = 2(x^2) - x - 1) bằng:

Lưu lại

Diện tích hình phẳng giới hạn bơi đường thẳng $y = x + 3$ và parabol $y = 2{x^2} - x - 1$ bằng:

Đáp án: A

Xét phương trình hoành độ giao điểm: $x + 3 = 2{x^2} - x - 1 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 2}\\{x = {\rm{\;}} - 1}\end{array}} \right.$.

Vậy diện tích hình phẳng cần tính là $S = \int\limits_{ - 1}^2 {\left| {x + 3 - 2{x^2} + x + 1} \right|dx} {\rm{\;}} = 9$.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên