Diện tích xung quanh ((S_(xq))) của một hình nón có bán kính đáy (R) và độ dài đường sinh (l) được xác định bởi công thức nào dưới đây?

Lưu lại

Diện tích xung quanh ${S_{xq}}$ của một hình nón có bán kính đáy $R$ và độ dài đường sinh $l$ được xác định bởi công thức nào dưới đây? 

Đáp án: D

Diện tích xung quanh ${S_{xq}}$  của hình nón có bán kính đáy $R$ và độ dài đường sinh bằng $l$ được tính bởi công thức: ${S_{xq}} = \pi Rl$

Đáp án  D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên