Đồ thị hàm số nào sau đây có tâm đối xứng là điểm I(1 ; -2 ) ?

Lưu lại

Đồ thị hàm số nào sau đây có tâm đối xứng là điểm I(1 ; -2 ) ?

Đáp án: B

Đáp án A: tâm đối xứng là giao hai đường tiệm cận $x =  - 2$ và $y = 1$ nên có tọa độ $\left( { - 2;1} \right)$( loại).

Đáp án B:

$\begin{array}{l}y' = 6{x^2} - 12x + 1\\y'' = 12x - 12 = 0 \Leftrightarrow x = 1\\ \Rightarrow y = {2.1^3} - {6.1^2} + 1 + 1 =  - 2\end{array}$

$ \Rightarrow I\left( {1; - 2} \right)$ là tâm đối xứng của đồ thị.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên