Đồ thị hàm số nào sau đây có tiệm cận đứng là đường thẳng x = -2 ?

Lưu lại

Đồ thị hàm số nào sau đây có tiệm cận đứng là đường thẳng x = -2 ?

Đáp án: A

Xét đáp án C và D, hai hàm số đều có TXĐ $D = \mathbb{R}$ nên không có tiệm cận đứng.

Xét đáp án B: $y = \dfrac{{x + 2}}{{{x^2} - 4}} = \dfrac{{x + 2}}{{\left( {x + 2} \right)\left( {x - 2} \right)}} = \dfrac{1}{{x - 2}}$

$ \Rightarrow \mathop {\lim }\limits_{x \to  - 2} y = \dfrac{1}{{ - 2 - 2}} =  - \dfrac{1}{4} \ne  \pm \infty $, do đó đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng $x =  - 2$.

Xét đáp án A ta có: $y = \dfrac{{x + 1}}{{{x^2} - 4}}$.

Có $\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { - 2} \right)}^ + }} y =  + \infty  \Rightarrow $ Đồ thị hàm số nhận $x =  - 2$ là đường tiệm cận đứng.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên