Đồ thị hàm số (y = dfrac((2x - 1))((x + 3))) có một đường tiệm cận đứng là

Lưu lại

Đồ thị hàm số $y = \dfrac{{2x - 1}}{{x + 3}}$ có một đường tiệm cận đứng là 

Đáp án: C

Ta có: $\mathop {\lim }\limits_{x \to  - {3^ + }} \dfrac{{2x - 1}}{{x + 3}} =  - \infty  \Rightarrow x =  - 3$ là một đường tiệm cận đứng.

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên