Đồ thị hàm số (y = dfrac((2x + 2))(((x^2) - 1))) có bao nhiêu đường tiệm cận?

Lưu lại

Đồ thị hàm số $y = \dfrac{{2x + 2}}{{{x^2} - 1}}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

Đáp án: C

Ta có:

$y = \dfrac{{2x + 2}}{{{x^2} - 1}} = \dfrac{{2\left( {x + 1} \right)}}{{\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)}} = \dfrac{2}{{x - 1}}$

$\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y = 0$ nên đồ thị hàm số nhận đường thẳng $y = 0$ là tiệm cận ngang.

$\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ + }} y =  + \infty $ nên đồ thị hàm số nhân đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có 2 đường tiệm cận.

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên