Đồ thị hàm số (y = dfrac((2x - 3) )((x - 1))) có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là

Lưu lại

Đồ thị hàm số $y = \dfrac{{2x - 3} }{{x - 1}}$ có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là

Đáp án: D

$y = \dfrac{{2x - 3}}{{x - 1}}$

TXĐ : D=$\mathbb{R}\backslash \left\{ 1 \right\}$

$\begin{array}{l}\mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } y = \mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } \dfrac{{2x - 3}}{{x - 1}} = 2\\ \Rightarrow TCN:y = 2\\\left. \begin{array}{l}\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ + }} y =  - \infty \\\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ - }} y =  + \infty \end{array} \right\} \Rightarrow TCĐ:x = 1\end{array}$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên