Đồ thị hàm số (y = dfrac((3 + 2x))((2x - 2))) có đường tiệm cận đứng là

Lưu lại

Đồ thị hàm số $y = \dfrac{{3 + 2x}}{{2x - 2}}$ có đường tiệm cận đứng là 

Đáp án: D

Đồ thị hàm số có đường TCĐ: $x = 1$.

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên