Đồ thị hàm số (y = dfrac((x - 1))((x + 2))) có tiệm cận đứng là đường thẳng

Lưu lại

Đồ thị hàm số $y = \dfrac{{x - 1}}{{x + 2}}$ có tiệm cận đứng là đường thẳng 

Đáp án: C

Đồ thị hàm số $y = \dfrac{{x - 1}}{{x + 2}}$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x =  - 2$ do $\mathop {\lim }\limits_{x \to  - {2^ + }} y =  - \infty $

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên