Đồ thị hàm số (y = ( (x - 1) )( ((x^2) - 4x + 4) )) có bao nhiêu điểm chung với trục (Ox?)

Lưu lại

Đồ thị hàm số $y = \left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} - 4x + 4} \right)$ có bao nhiêu điểm chung với trục $Ox?$ 

Đáp án: A

TXĐ:   $D = \mathbb{R}$

Ta có:

$\begin{array}{l}y = \left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} - 4x + 4} \right) \\= \left( {x - 1} \right){\left( {x - 2} \right)^2}\\y = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 1\\x = 2\end{array} \right.\end{array}$

Phương trình $y = 0$ có 2 nghiệm phân biệt nên số giao điểm của đồ thị hàm số đã cho với trục $Ox$ là 2.

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên