Đồ thị hàm số (y = (x^3) - 3((rm(x))^2) + 2) đi qua điểm nào?

Lưu lại

Đồ thị hàm số $y = {x^3} - 3{{\rm{x}}^2} + 2$ đi qua điểm nào?

Đáp án: C

Thay tọa độ các điểm vào phương trình $y = f\left( x \right)$

Có ${1^3} - {3.1^2} + 2 = 0$$ \Rightarrow P\left( {1;0} \right)$ thuộc đồ thị hàm số $y = f\left( x \right)$.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên