Đồ thị hàm số (y = (x^4) - (x^2) + 1) có bao nhiêu điểm cực trị ?

Lưu lại

Đồ thị hàm số $y = {x^4} - {x^2} + 1$ có bao nhiêu điểm cực trị ?

Đáp án: A

Ta có: $y' = 4{x^3} - 2x$ $ = 2x\left( {2{x^2} - 1} \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x =  \pm \dfrac{1}{{\sqrt 2 }}\end{array} \right.$

Do đó hàm số có $3$ điểm cực trị.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên