Đồ thị hình bên là của hàm số nào?

Lưu lại

Đồ thị hình bên là của hàm số nào?

  Đồ thị hình bên là của hàm số nào?

 

Đáp án: B

Hàm số cần tìm có dạng $y = a{x^4} + b{x^2} + c,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} a \ne 0$

Quan sát đồ thị hàm số, ta thấy: khi $x \to {\rm{\;}} + \infty ,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} y \to {\rm{\;}} + \infty {\rm{\;}} \Rightarrow $ Hệ số $a > 0 \Rightarrow $Loại phương án A

Đồ thị hàm số cắt Oy tại điểm có tung độ bằng 2 $ \Rightarrow c = 2 \Rightarrow $Loại phương án D

Hàm số đạt cực tiểu tại hai điểm $x = {\rm{\;}} \pm 1 \Rightarrow $ chọn phương án B .

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên