Đồ thị sau đây là của hàm số (y = (x^4) - 3(x^2) - 3.) Với giá trị nào của m thì phương trình ((x^4) - 3(x^2) - 3 = m) có đúng 3 nghiệm phân biệt.

Lưu lại

Đồ thị sau đây là của hàm số $y = {x^4} - 3{x^2} - 3.$ Với giá trị nào của m thì phương trình ${x^4} - 3{x^2} - 3 = m$ có đúng 3 nghiệm phân biệt.

 Đồ thị sau đây là của hàm số $y = {x^4} - 3{x^2} - 3.$ Với giá trị nào của m thì phương trình ${x^4} - 3{x^2} - 3 = m$ có đúng 3 nghiệm phân biệt.

Đáp án: B

Số nghiệm của phương trình đã cho là số giao điểm của đồ thị hàm số $y = {x^4} - 3{x^2} - 3$ và đường thẳng $y = m.$

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đường thẳng $y = m$  cắt đồ thị hàm số $y = {x^4} - 3{x^2} - 3$ tại 3 điểm phân biệt $ \Leftrightarrow m = {\rm{\;}} - 3.$

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên