Đồ thị sau đây là của hàm số (y = (x^4) - 3(x^2) - 3). Với giá trị nào của m thì phương trình ((x^4) - 3(x^2) + m = 0) có ba nghiệm phân biệt ?

Lưu lại

Đồ thị sau đây là của hàm số $y = {x^4} - 3{x^2} - 3$. Với giá trị nào của m thì phương trình ${x^4} - 3{x^2} + m = 0$ có ba nghiệm phân biệt ?

 Đồ thị sau đây là của hàm số $y = {x^4} - 3{x^2} - 3$. Với giá trị nào của m thì phương trình ${x^4} - 3{x^2} + m = 0$ có ba nghiệm phân biệt ?

Đáp án: C

TXĐ: $D = \mathbb{R}$

${x^4} - 3{x^2} + m $    

${x^4} - 3{x^2} + m = 0 $

$\Leftrightarrow {x^4} - 3{x^2} =  - m$

$\Leftrightarrow {x^4} - 3{x^2} - 3 =  - m - 3$

Số nghiệm của pt ${x^4} - 3{x^2} + m = 0$ chính là số giao điểm của đths ${x^4} - 3{x^2} - 3 = 0$ và đường thẳng $y= -m - 3$

TXĐ: $D = \mathbb{R}$

${x^4} - 3{x^2} + m $    

${x^4} - 3{x^2} + m = 0 $

$\Leftrightarrow {x^4} - 3{x^2} =  - m$

$\Leftrightarrow {x^4} - 3{x^2} - 3 =  - m - 3$

Số nghiệm của pt ${x^4} - 3{x^2} + m = 0$ chính là số giao điểm của đths ${x^4} - 3{x^2} - 3 = 0$ và đường thẳng $y= -m - 3$Từ  đồ thị hàm số $ \Rightarrow - m – 3 = 0 \Leftrightarrow m=0$

Từ  đồ thị hàm số $ \Rightarrow - m – 3 = 0 \Leftrightarrow m=0$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên