Đồ thị trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

Lưu lại

Đồ thị trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

 Đồ thị trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

Đáp án: B

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số có TCĐ là $x = 1$ $ \Rightarrow $ loại đáp án A.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $\left( { - 1;{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} 0} \right)$ và $\left( {0; - 1} \right)$ $ \Rightarrow $ chọn đáp án B.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên