Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số (y = a(x^3) + b(x^2) + c;) với (x) là biến số thực; (a,b,c) là ba hằng số thực, (a ne 0.) Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Lưu lại

Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số $y = a{x^3} + b{x^2} + c;$ với $x$ là biến số thực; $a,b,c$ là ba hằng số thực, $a \ne 0.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

 Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số $y = a{x^3} + b{x^2} + c;$ với $x$ là biến số thực; $a,b,c$ là ba hằng số thực, $a \ne 0.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Đáp án: B

Hàm số $y = a{x^3} + b{x^2} + c$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

Từ đồ thị $\left( C \right)$ của hàm số đã cho suy ra $a < 0$ và $\left( C \right)$ cắt $Oy$ tại điểm $\left( {0;c} \right)$ với $c < 0$.

$y' = 3a{x^2} + 2bx $; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = \dfrac{{ - 2b}}{{3a}}$; từ đồ thị $\left( C \right)$ suy ra $\dfrac{{ - 2b}}{{3a}} > 0 \Rightarrow b > 0$.

Đáp án B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên