Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Lưu lại

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

 Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Đáp án: D

Đồ thị hàm số có dạng hàm số bậc và chiều hướng lên trên $y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d$ và $a > 0$ nên loại A, C. Đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ $\left( {2; - 2} \right)$ nên loại B.

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên