Đường cong trong hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào dưới đây:

Lưu lại

Đường cong trong hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào dưới đây: 

 Đường cong trong hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào dưới đây: 

Đáp án: B

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy: Đồ thị hàm số có TCN $y = 2$ và TCĐ $x =  - 1$.

Do đó loại đáp án C và D.

Dễ thấy hàm số ở đáp án A: $y = \frac{{2x + 2}}{{x + 1}} = \frac{{2\left( {x + 1} \right)}}{{x + 1}} = 2$ là hàm hằng nên không có đường tiệm cân.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên