Đường cong trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Lưu lại

 Đường cong trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

  Đường cong trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Đáp án: B

Từ đồ thị hàm số đã cho ta thấy    $\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty }  =  + \infty $, $\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty }  =  - \infty $ nên hàm số đã cho là hàm bậc 3, không thể là hàm bậc 4.

Mặt khác $\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty }  =  + \infty $ nên hệ số của ${x^3}$ dương.

Từ các phương án của bài cho ta thấy hàm số có đồ thị thỏa mãn là $y = {x^3} + 3{x^2} + 1$

Chọn B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên