Đường thẳng ((rm(x)) = 1) là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào dưới đây?

Lưu lại

Đường thẳng ${\rm{x}} = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào dưới đây? 

Đáp án: D

Ta thấy $\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{1}{{{x^2} - 1}} =  + \infty  \Rightarrow x = 1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{{{x^2} - 1}}$

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên