Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số (y = dfrac((x + 1))((x - 2))) có phương trình là

Lưu lại

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{{x + 1}}{{x - 2}}$ có phương trình là

Đáp án: C

$\mathop {\lim }\limits_{x \to {2^ + }} f\left( x \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {2^ + }} \dfrac{{x + 1}}{{x - 2}} =  + \infty $

Tiệm cận đứng của hàm số $y = \dfrac{{x + 1}}{{x - 2}}$ là $x = 2$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên