Giá trị của ((3^(dfrac(1)(2))).sqrt 3 ) bằng

Lưu lại

Giá trị của ${3^{\dfrac{1}{2}}}.\sqrt 3 $ bằng

Đáp án: C

Ta có: 

${3^{\dfrac{1}{2}}}.\sqrt 3  = {3^{\dfrac{1}{2}}}{.3^{\dfrac{1}{2}}} = {3^{\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}}} = {3^1} = 3$

Đáp án  C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên