Giá trị cực đại của hàm số (y = (x^3) - 12x + 20) là:

Lưu lại

Giá trị cực đại  của hàm số $y = {x^3} - 12x + 20$ là:

Đáp án: B

Ta có: $\left\{ \begin{array}{l}y' = 3{x^2} - 12x\\y'' = 6x - 12\end{array} \right.$.

Xét hệ $ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x =  \pm 2\\x < 2\end{array} \right. \Rightarrow x =  - 2$ là điểm cực đại của hàm số.

Ta có: ${y_{CD}} = y\left( { - 2} \right) = {\left( { - 2} \right)^3} - 12.\left( { - 2} \right) + 20 = 36$.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên