Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = dfrac((1 - x))((x + 1))) trên ([ ( - 3; - 2) ]) lần lượt bằng

Lưu lại

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \dfrac{{1 - x}}{{x + 1}}$ trên $\left[ { - 3; - 2} \right]$ lần lượt bằng

Đáp án: D

Hàm số $y = \dfrac{{1 - x}}{{x + 1}}$ liên tục trên $D = \left[ { - 3; - 2} \right].$

$y' = \dfrac{{ - 2}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} < 0,\forall \,x \in D.$

Mà $y\left( { - 3} \right) =  - 2$ và $y\left( { - 2} \right) =  - 3.$

Vậy $\mathop {\max }\limits_D y =  - 2,\,\mathop {\min }\limits_D y =  - 3.$

Đáp án D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên