Giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = sin x) trên đoạn ([ (0;pi ) ]) là:

Lưu lại

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sin x$ trên đoạn $\left[ {0;\pi } \right]$ là:

Đáp án: C

$\mathop {\min }\limits_{\left[ {0;\pi } \right]} y = 0 \Leftrightarrow x = 0{\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  \vee {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} x = \pi $

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên