Giải bất phương trình ((3^(x - 1)) > (( (dfrac(1)(9)) )^(2x - 1)))

Lưu lại

Giải bất phương trình ${3^{x - 1}} > {\left( {\dfrac{1}{9}} \right)^{2x - 1}}$

Đáp án: C

$\begin{array}{l}{3^{x - 1}} > {\left( {\dfrac{1}{9}} \right)^{2x - 1}} \Leftrightarrow {3^{x - 1}} > {3^{2 - 4x}}\\ \Leftrightarrow x - 1 > 2 - 4x\\ \Leftrightarrow x > \dfrac{3}{5}\end{array}$

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên