Gọi D là phần hình phảng giới hạn bởi đồ thị của hàm số (y = f( x )) liên tục trên đoạn ([ (a;b) ],) trục hoành và hai đường thẳng (x = a;x = b.) Thể tích (V) của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình D xung quanh trục (Ox) được tính theo công thức nào dưới đây?

Lưu lại

Gọi D là phần hình phảng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ {a;b} \right],$ trục hoành và hai đường thẳng $x = a;x = b.$ Thể tích $V$ của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình D xung quanh trục $Ox$ được tính theo công thức nào dưới đây? 

Đáp án: B

Thể tích $V$ của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình D giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f\left( x \right)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a;x = b$ xung quanh trục $Ox$ được tính theo công thức $V = \pi \int\limits_a^b {{f^2}\left( x \right)dx} .$

Chọn B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên