Gọi (F( x )) là một nguyên hàm của hàm số (f( x ) = (e^( - x)) + cos (rm(x))). Tìm khẳng định đúng.

Lưu lại

Gọi $F\left( x \right)$ là một nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = {e^{ - x}} + \cos {\rm{x}}$. Tìm khẳng định đúng. 

Đáp án: C

Ta có $f\left( x \right) = {e^{ - x}} + \cos x \Rightarrow F\left( x \right) = \int {\left( {{e^{ - x}} + \cos x} \right)dx} $

$ \Rightarrow F\left( x \right) =  - {e^{ - x}} + \sin x + C$

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên