Gọi I là tâm đối xứng của đồ thị hàm số (y = dfrac((2x - 3))((x + 2))). Tìm tọa độ điểm (I).

Lưu lại

Gọi I là tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{{2x - 3}}{{x + 2}}$. Tìm tọa độ điểm $I$.

Đáp án: A

Đồ thị hàm số $y = \dfrac{{2x - 3}}{{x + 2}}$có TCĐ: $x = {\rm{\;}} - 2$, TCN: $y = 2$

$ \Rightarrow $Tọa độ tâm I  là tâm đối xứng của đồ thị hàm số trên là: $I\left( { - 2;2} \right)$.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên