Gọi S là tập nghiệm của phương trình ((z^2) + z + 1 = 0) trên tập số phức. Số tập con của S là:

Lưu lại

Gọi S là tập nghiệm của phương trình ${z^2} + z + 1 = 0$ trên tập số phức. Số tập con của S là: 

Đáp án: D

Phương trình ${z^2} + z + 1 = 0$ là phương trình bậc 2 trên tập số phức nên luôn có 2 nghiệm.

Suy ra tập $S$ có hai phần tử nên số tập con của $S$ là ${2^2} = 4.$

Chọn D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên