Gọi ((V_1),,(V_2)) lần lượt là thể tích của một khối lập phương và thể tích khối cầu nội tiếp khối lập phương đó. Tỉ số (dfrac(((V_2)))(((V_1)))) là :

Lưu lại

Gọi ${V_1},\,{V_2}$ lần lượt là thể tích của một khối lập phương và thể tích khối cầu nội tiếp khối lập phương đó. Tỉ số $\dfrac{{{V_2}}}{{{V_1}}}$ là :

 Gọi ${V_1},\,{V_2}$ lần lượt là thể tích của một khối lập phương và thể tích khối cầu nội tiếp khối lập phương đó. Tỉ số $\dfrac{{{V_2}}}{{{V_1}}}$ là :

Đáp án: C

Gọi hình lập phương có cạnh $a$

Thể tích khối lập phương cạnh $a$ là ${V_1} = {a^3}$

 

Khối cầu nội tiếp hình lập phương cạnh $a$ có bán kính $r = \dfrac{a}{2}$

Thể tích khối cầu nội tiếp hình lập phương cạnh $a$ là $V = \dfrac{4}{3}\pi {\left( {\dfrac{a}{2}} \right)^3} = \dfrac{{\pi {a^3}}}{6}$

Tỉ số $\dfrac{{{V_2}}}{{{V_1}}} = \dfrac{{\dfrac{{\pi {a^3}}}{6}}}{{{a^3}}} = \dfrac{\pi }{6}$

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên