Gọi ((z_1);,,(z_2)) là hai nghiệm của phương trình (2(z^2) + 10z + 13 = 0), trong đó ((z_1)) có phần ảo dương. Số phức (2(z_1) + 4(z_2)) bằng

Lưu lại

Gọi ${z_1};\,\,{z_2}$ là hai nghiệm của phương trình $2{z^2} + 10z + 13 = 0$, trong đó ${z_1}$ có phần ảo dương. Số phức $2{z_1} + 4{z_2}$ bằng

Đáp án: C

Ta có $2{z^2} + 10z + 13 = 0$$ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}z =  - \frac{5}{2} + \frac{1}{2}i\\z =  - \frac{5}{2} - \frac{1}{2}i\end{array} \right.$

Mà ${z_1}$ có phần ảo dương nên ${z_1} =  - \frac{5}{2} + \frac{1}{2}i;\,\,{z_2} =  - \frac{5}{2} - \frac{1}{2}i.$

Vậy $2{z_1} + 4{z_2} =  - 15 - i.$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: