Gọi ((z_1),(z_2)) là hai nghiệm phức của phương trình ((z^2) + 2z + 3 = 0) . Tính (P = 2| ((z_1)) | + 5| ((z_2)) |).

Lưu lại

Gọi ${z_1},{z_2}$ là hai nghiệm phức của phương trình ${z^2} + 2z + 3 = 0$ . Tính $P = 2\left| {{z_1}} \right| + 5\left| {{z_2}} \right|$. 

Đáp án: D

Phương trình ${z^2} + 2z + 3 = 0$ có hai nghiệm ${z_{1,2}} =  - 1 \pm \sqrt 2 i$$ \Rightarrow \left| {{z_1}} \right| = \left| {{z_2}} \right| = \sqrt {1 + 2}  = \sqrt 3 $

Vậy $P = 2\left| {{z_1}} \right| + 5\left| {{z_2}} \right| = 2.\sqrt 3  + 5.\sqrt 3  = 7\sqrt 3 $.

Chọn D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên