Gọi ((z_1),(z_2)) là hai nghiệm phức của phương trình ((z^2) - 4z + 10 = 0). Khi đó giá trị của (P = (z_1) + (z_2) - (z_1).(z_2)) là:

Lưu lại

Gọi ${z_1},{z_2}$ là hai nghiệm phức của phương trình ${z^2} - 4z + 10 = 0$. Khi đó giá trị của $P = {z_1} + {z_2} - {z_1}.{z_2}$ là: 

Đáp án: C

Ta có $\left\{ \begin{array}{l}{z_1} + {z_2} = 4\\{z_1}.{z_2} = 10\end{array} \right. \Rightarrow P = \left( {{z_1} + {z_2}} \right) - {z_1}.{z_2} = 4 - 10 =  - 6$ .

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên