Hai hàm số (y = (( (x - 1) )^( - 2))) và (y = (x^(dfrac(1)(2)))) lần lượt có tập xác định là

Lưu lại

Hai hàm số $y = {\left( {x - 1} \right)^{ - 2}}$ và $y = {x^{\dfrac{1}{2}}}$ lần lượt có tập xác định là 

Đáp án: B

Hàm số $y = {\left( {x - 1} \right)^{ - 2}}$ có tập xác định là $\mathbb{R}\backslash \left\{ 1 \right\}.$

Hàm số $y = {x^{\dfrac{1}{2}}}$ có tập xác định là $\left( {0; + \infty } \right).$

Đáp án B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên