Hàm số (f( x ) = log ( ((x^(2019)) - 2020x) )) có đạo hàm là

Lưu lại

Hàm số $f\left( x \right) = \log \left( {{x^{2019}} - 2020x} \right)$ có đạo hàm là 

Đáp án: C

Đạo hàm của hàm số $f\left( x \right) = \log \left( {{x^{2019}} - 2020x} \right)$ là :

$f'\left( x \right) = \dfrac{{\left( {{x^{2019}} - 2020x} \right)'}}{{\ln 10.\left( {{x^{2019}} - 2020x} \right)}}$$ = \dfrac{{2019{x^{2018}} - 2020}}{{\ln 10.\left( {{x^{2019}} - 2020x} \right)}}$ $ = \dfrac{{2019{x^{2018}} - 2020}}{{\dfrac{1}{{{{\log }_{10}}e}}\left( {{x^{2019}} - 2020x} \right)}}$  $ = \dfrac{{\left( {2019{x^{2018}} - 2020} \right)\log e}}{{{x^{2019}} - 2020x}}$

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên