Hàm số (F( x ) = (x^2) + sin x) là nguyên hàm của hàm số nào?

Lưu lại

Hàm số $F\left( x \right) = {x^2} + \sin x$ là nguyên hàm của hàm số nào?

Đáp án: B

Ta có $F\left( x \right) = {x^2} + \sin x$$ \Rightarrow F'\left( x \right) = 2x + \cos x$

Nên $F\left( x \right)$ là nguyên hàm của hàm số $y = 2x + \cos x.$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: