Hàm số nào có đồ thị là hình vẽ sau đây ?

Lưu lại

Hàm số nào có đồ thị là hình vẽ sau đây ?

 Hàm số nào có đồ thị là hình vẽ sau đây ?

Đáp án: D

Từ đồ thị ta thấy hàm số là hàm bậc ba có hệ số $a > 0$ nên loại A, B.

Đồ thị hàm số đi qua $\left( {0; - 4} \right)$ nên chỉ có đáp án D thỏa mãn.

Chọn D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên