Hàm số nào sau đây có ba điểm cực trị ?

Lưu lại

Hàm số nào sau đây có ba điểm cực trị ?

Đáp án: D

Đáp án A: Hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất $\left( {ad - bc \ne 0} \right)$ không có điểm cực trị (loại)

Đáp án B: Ta có: $y' =  - 4{x^3} - 8x$ $ =  - 4x\left( {{x^2} + 2} \right) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

Do đó hàm số chỉ có một điểm cực trị $x = 0$ (loại)

Đáp án C: Hàm đa thức bậc ba chỉ có tối đa hai điểm cực trị (loại)

Đáp án D: $y' = 12{x^3} - 2x = 2x\left( {6{x^2} - 1} \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x =  \pm \dfrac{1}{{\sqrt 6 }}\end{array} \right.$ nên hàm số đã cho có ba điểm cực trị.

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên