Hàm số (y = a(x^3) + b(x^2) + cx + d( (a ne 0) )) có đồ thị như hình bên. Kết luận nào sau đây là đúng ?

Lưu lại

Hàm số $y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\left( {a \ne 0} \right)$ có đồ thị như hình bên. Kết luận nào sau đây là đúng ?

 Hàm số $y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\left( {a \ne 0} \right)$ có đồ thị như hình bên. Kết luận nào sau đây là đúng ?

Đáp án: A

+ Ta thấy $\mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } f\left( x \right) =  \pm \infty  \Rightarrow a > 0$

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại gốc tọa độ nên $d = 0.$

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm bên phải trục tung nên $\left\{ \begin{array}{l}ab < 0\\ac > 0\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}b < 0\\c > 0\end{array} \right.$

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên