Hàm số (y = dfrac(1)(x)) nghịch biến trên khoảng

Lưu lại

Hàm số $y = \dfrac{1}{x}$ nghịch biến trên khoảng

Đáp án: D

TXĐ: $D = \mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}.$

Ta có: $y = \dfrac{1}{x} \Rightarrow y' =  - \dfrac{1}{{{x^2}}} < 0\,\,\forall x \in \mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}.$

$ \Rightarrow $ Hàm số $y = \dfrac{1}{x}$ nghịch biến trên $\left( { - \infty ;\,\,0} \right)$ và $\left( {0; + \infty } \right).$

Chọn  D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên