Hàm số (y = dfrac((3 - 2x))((x + 7))) nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

Lưu lại

Hàm số $y = \dfrac{{3 - 2x}}{{x + 7}}$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

Đáp án: C

Tập xác định: $D = \mathbb{R}{\rm{\backslash }}\left\{ { - 7} \right\}$.

$\begin{array}{l}y' = \dfrac{{ - 2\left( {x + 7} \right) - \left( {3 - 2x} \right)}}{{{{\left( {x + 7} \right)}^2}}}\\ = \dfrac{{ - 17}}{{{{\left( {x + 7} \right)}^2}}} < 0\forall x \in D\end{array}$

$ \Rightarrow $Hàm số nghịch biến trên $\left( { - \infty ; - 7} \right)$ và $\left( { - 7; + \infty } \right)$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên