Hàm số (y = dfrac((x + 1))((x - 1))) nghịch biến trên tập nào dưới đây ?

Lưu lại

Hàm số $y = \dfrac{{x + 1}}{{x - 1}}$ nghịch biến trên tập nào dưới đây ?

Đáp án: A

Ta có: $TXD:D = \mathbb{R}\backslash \left\{ 1 \right\}$.

$y' = \dfrac{{1.\left( { - 1} \right) - 1.1}}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} =  - \dfrac{2}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} < 0$ nên hàm số nghịch biến trên các khoảng $\left( { - \infty ;1} \right)$ và $\left( {1; + \infty } \right)$.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên