Hàm số (y = f( x )) có đạo hàm trên (mathbb(R)) và đồ thị hàm số (y = f'( x )) như hình bên. Hàm số (y = f( x )) có bao nhiêu điểm cực đại ?

Lưu lại

Hàm số $y = f\left( x \right)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $y = f'\left( x \right)$ như hình bên. Hàm số $y = f\left( x \right)$ có bao nhiêu điểm cực đại ?

 Hàm số $y = f\left( x \right)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $y = f'\left( x \right)$ như hình bên. Hàm số $y = f\left( x \right)$ có bao nhiêu điểm cực đại ?

Đáp án: A

Từ hình vẽ ta thấy đồ thị hàm số cắt trục $Ox$ theo hướng từ trên xuống dưới tại hai điểm nên hàm số $y = f\left( x \right)$ có hai điểm cực đại.

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên