Hàm số (y = sqrt ((x^4) + 1) ) có đạo hàm (y') bằng

Lưu lại

Hàm số $y = \sqrt {{x^4} + 1} $ có đạo hàm $y'$ bằng

Đáp án: C

Ta có $y = \sqrt {{x^4} + 1} $$ \Rightarrow y' = \dfrac{{\left( {{x^4} + 1} \right)'}}{{2\sqrt {{x^4} + 1} }} = \dfrac{{2{x^3}}}{{2\sqrt {{x^4} + 1} }}$

Đáp án C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên